RELACJA

Z WARSZTATU

PRZYSZŁOŚCIOWEGO

 


16 października 2014 roku w Urzędzie Gminy Czosnów odbył się warsztat przyszłościowy.
Celem warsztatu przyszłościowego było zaprezentowanie i podsumowanie dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych oraz wypracowanie razem z mieszkańcami ostatecznych rekomendacji dotyczących zagospodarowania fragmentu niezagospodarowanej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

RELACJA

Z KAWIARENKI

KONUSLTACYJNEJ 

9 września przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w formie kawiarenki konsultacyjnej.
Celem kawiarenki konsultacyjnej było włączenie jak największej liczby mieszkańców Gminy w proces prowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanie jak największej liczby wypowiedzi, rekomendacji, opinii od mieszkańców na temat zagospodarowania fragmentu parku, który jest przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych przez władze Gminy.

PODSUMOWANIE

BADAŃ ANKIETOWYCH

W CZOSNOWIE

 

W dniach 18 sierpnia-02 września 25 mieszkańców Czosnowa wypełniło kwestionariusz ankiety (za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety umieszczonego na platformie konsultacjespoleczne.civispolonus.org.pl). Badanie kwestionariuszowe, do którego zaprosiliśmy mieszkańców było kolejnym elementem procesu konsultacji społecznych.

Pytania dotyczyły konkretnych rozwiązań, potrzeb i oczekiwań, które mieszkańcy mają wobec niezagospodarowanej przestrzeni parku im. Czosnowskich. Zostały one przygotowane na podstawie dotychczasowych działań konsultacyjnych, w które angażowali się mieszkańcy gminy Czosnów.

RELACJA

ZE SPACERU BADAWCZEGO

Z MIESZKAŃCAMI11 września wspólnie z mieszkańcami Czosnowa wybraliśmy się na spacer badawczy do parku im. Czosnowskich. Dzięki tej metodzie konsultacyjnej mogliśmy nie tylko dokonać obserwacji, lecz także swobodnie podyskutować o propozycjach i potrzebach zmian bezpośrednio w przestrzeni poddawanej konsultacjom.

Uczestnicy przyszli do parku z mapami i formularzami ocen i spostrzeżeń. Zastanawiali się, jakie odczucia budzi w nich badane miejsce oraz zaznaczali kolorami na mapie obszary pod kątem wywoływanych emocji, poziomu bezpieczeństwa oraz stopnia wykorzystania danej przestrzeni. Powstała w ten sposób mapa ewaluatywna, która dostarczyła wielu cennych, nieznanych nam wcześniej informacji o postrzeganiu tego miejsca. Uczestnicy spaceru otrzymali również formularz obserwacji miejsca, w którym oceniali (w skali od 1 do 5) park w odniesieniu do komfortu i wizerunku, dostępności i skomunikowania, funkcji i wartości społecznej (19 elementów).

RELACJA 

Z WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH 

Z UŻYCIEM MAKIETY  

6 sierpnia 2014 roku odbyło się trzecie już spotkanie z mieszkańcami Czosnowa w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Warsztaty konsultacyjne poprowadziła Karolina Pucek, przedstawicielka Fundacji Civis Polonus, przy współpracy pracowników Urzędu Gminy w Czosnowie. Narzędziem, które zostało wykorzystane podczas warsztatów, była specjalnie opracowana makieta (w skali 1:150), dokładnie odwzorowująca teren parku im. Czosnowskich oraz jego najbliższego otoczenia. Uzupełnieniem makiety były ruchome elementy do zamocowania: modele ławek, kosza do gry w koszykówkę, siłowni na powietrzu, altanki, sezonowej kawiarenki i stolików kawiarnianych, toalety, urządzeń do street workout, stołu do ping-ponga i tablic edukacyjnych. Dzięki tym narzędziom każdy mieszkaniec, który wziął udział w warsztatach, mógł spróbować swoich sił jako projektant i zaplanować swój wymarzony park, umieszczając wybrany przedmiot na makiecie. Tak przygotowane projekty zostały sfotografowane, a prowadząca warsztaty omówiła z uczestnikami stworzone propozycje aranżacji przestrzeni.

RELACJA

ZE SPOTKANIA

OTWARTEGO

 


24 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czosnów odbyło się Otwarte Spotkanie z Mieszkańcami na temat potrzeb i pomysłów mieszkańców w sprawie zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.
 
Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Wasilewski, Sekretarz Gminy Czosnów. Spotkanie Prowadziła Joanna Pietrasik, Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Czosnów – Pan Antoni Kręźlewicz.

RELACJA

Z WYWIADÓW

GRUPOWYCH

 
 

28 lipca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie odbył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich.

Konsultacje prowadzone były metodą wywiadu grupowego przez przedstawicielkę Fundacji Civis Polonus Karoliną Pucek i kierowniczkę Biblioteki Annę Maliszewską. Kwestionariusz wywiadu zawierał kilka pytań otwartych.