PODSUMOWANIE

BADAŃ ANKIETOWYCH

W BYCHAWIE
W dniach 18 sierpnia - 02 września ponad 150 mieszkańców Bychawy wypełniło kwestionariusz ankiety (za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety lub poprzez wypełnienie tradycyjnej ankiety).

Badanie kwestionariuszowe, do którego zaprosiliśmy mieszkańców było kolejnym elementem procesu konsultacji społecznych. Pytania dotyczyły konkretnych rozwiązań, potrzeb i oczekiwań, które mieszkańcy mają wobec parku. Zostały one przygotowane na podstawie dotychczasowych działań konsultacyjnych, w które angażowali się mieszkańcy.


Aby dowiedzieć się jakie są preferencje mieszkańców odnośnie rodzaju możliwych aktywności w parku, zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedź na pytanie „jakim miejscem Pani/a zdaniem powianiem być park za kościołem?”. Ankietowani wskazywali najczęściej, że park powinien być miejscem, gdzie będzie można uprawiać sport (77 wskazań). Niewielu mniej ankietowanych wskazywało, że park powinien być miejscem przeznaczonym do spotykania się z innymi (63 wskazania) oraz spacerowania (60 wskazań). Trzy najczęściej wybierane wskazania utwierdzają w przekonaniu, że mieszkańcy potrzebują przestrzeni do aktywnego i  towarzyskiego spędzania czasu w swojej miejscowości. Nieco mniej osób wskazywało, że park powinien być miejsce, gdzie odbywać się będą imprezy kulturalne i rozrywkowe (51 wskazań) oraz przestrzenią, w której będzie można wypoczywać (43 wskazania). Poniższy wykres szczegółowo ilustruje odpowiedzi mieszkańców.  

 

W trakcie wcześniejszych etapów konsultacji społecznych dotyczących parku prosiliśmy mieszkańców Bychawy, aby konkretnie wskazywali, jakie są ich oczekiwania związane zagospodarowaniem parku. Również w trakcie prowadzenia badania ankietowego zwróciliśmy się do mieszkańców z pytaniem wielokrotnego wyboru „czego Pani/a zdaniem mieszkańcy Bychawy oczekują w parku "za kościołem"?”. Jak widać na poniższym wykresie, największym zainteresowaniem cieszyła się w opinii mieszkańców budowa nowych obiektów sportowych (91 wskazań), co koreluje z ilością wskazań na poprzednie pytanie. Zdecydowanie mniejsza liczba wskazań mieszkańców dotyczyła utworzenia ścieżek spacerowych (49 wskazań), budowy miejsc do odpoczynku (46 wskazań), budowy miejsc integracyjnych dla mieszkańców (44 wskazania), budowy oświetlenia parku (42 wskazania). Najmniejszym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszyła się koncepcja budowy placu zabaw (27 wskazań).


 
Na pytanie, co konkretnie miałoby się znaleźć w parku mieszkańcy najczęściej odpowiadali, że miałaby to być ławki (79 wskazań) oraz siłownia na wolnym powietrzu (64 wskazania). Nieco mniej wskazań dotyczyło skateparku, altany, placu zabaw oraz ścieżek rowerowych, co widać na poniższym wykresie.


 
Ostatnie pytanie w kwestionariuszu brzmiało „komu Pani/a zdaniem powinien służyć park przy ul. 11-Listopada?”. Mieszkańcy najczęściej deklarowali, że powinna to być młodzież (138 wskazań). Kolejnymi najczęściej wskazywanymi grupami osób były rodzice z dziećmi (108 wskazań) oraz dorośli (103 wskazania). 

 

24.09.2014r.
Miłosz Ukleja