PODSUMOWANIE

BADAŃ ANKIETOWYCH

W CZOSNOWIE

 

W dniach 18 sierpnia-02 września 25 mieszkańców Czosnowa wypełniło kwestionariusz ankiety (za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety umieszczonego na platformie konsultacjespoleczne.civispolonus.org.pl). Badanie kwestionariuszowe, do którego zaprosiliśmy mieszkańców było kolejnym elementem procesu konsultacji społecznych.

Pytania dotyczyły konkretnych rozwiązań, potrzeb i oczekiwań, które mieszkańcy mają wobec niezagospodarowanej przestrzeni parku im. Czosnowskich. Zostały one przygotowane na podstawie dotychczasowych działań konsultacyjnych, w które angażowali się mieszkańcy gminy Czosnów.


Aby dowiedzieć się jakie są preferencje mieszkańców odnośnie rodzaju możliwych aktywności w parku, zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru „jakim miejscem Pani/a zdaniem powinna być wolna przestrzeń w parku im. Czosnowskich?”. Ankietowani wskazywali najczęściej, że w/w przestrzeń powinna być przede wszystkim miejscem odpoczynku (15 wskazań) oraz miejscem, gdzie można spędzać czas z dziećmi (15 wskazań). Kolejno, ankietowani wskazywali, że park powinien być miejscem, w którym można ćwiczyć na siłowni napowietrznej (13 wskazań) oraz spotkać się z innymi osobami (12 wskazań).  Pozostałe odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.

 

Kolejne pytanie w kwestionariuszu brzmiało „na czyje potrzeby powinna odpowiadać wolna przestrzeń w parku im. Czosnowskich?”. Mieszkańcy najczęściej deklarowali, że wolna przestrzeń powinna być dedykowana rodzicom z dziećmi (21 wskazań), młodzieży (20 wskazań) oraz dorosłym (19 wskazań). Na poniższym wykresie widać dokładnie wskazania ankietowanych.
 

 
 
Na pytanie, co konkretnie miałoby się znaleźć w parku mieszkańcy najczęściej odpowiadali, że miałaby to siłownia napowietrzna (14 wskazań), ławki (10 wskazań), altana (9 wskazań), powiększony plac zabaw dla dzieci (9 wskazań) oraz stoły do spotkań i prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu (8 wskazań). Jak widać z deklaracji mieszkańców, zależy im przede wszystkim na tym, aby stała się to przestrzeń do rozwoju aktywności oraz integracji z innymi osobami. Poniższy wykres ilustruje wymienione oraz pozostałe wskazania.


 
W celu uzyskania szczegółowych opinii dotyczących obiektów, które miałyby znaleźć się w  parku zwróciliśmy się do mieszkańców z drugim badaniem ankietowym, które realizowane było w dniach 08-22 IX za pośrednictwem platformy do konsultacji społecznych konsultacje.civispolonus.org.pl oraz za pomocą tradycyjnej (papierowej) ankiety. Kwestionariusz ankiety został wypełniony przez 118 osób. Mieszkańcy we wcześniejszych deklaracjach wielokrotnie wskazywali, że park powinien stać się miejscem integracji dla wszystkich mieszkańców. Aby dowiedzieć się, jak obiekty/elementy mogą przyczynić się do rozwoju parku pod tym kątem poprosiliśmy mieszkańców o wskazanie konkretnych elementów zabudowy, które mogą wpłynąć na integrację. Jak widać na poniższym wykresie, ankietowani wskazywali, że integrujące byłoby przede wszystkim postawienie ławek (75 wskazań), altany (50 wskazań) oraz stanowisk do gier (45 wskazań). Poniższy wykres ilustruje odpowiedzi.


 
W poprzednim badaniu ankietowym oraz w trakcie spotkań konsultacyjnych mieszkańcy bardzo często deklarowali, że pragnęliby, aby w wolnej przestrzeni parku im. Czosnowskich pojawiły się urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu, nazywane potocznie siłownią napowietrzną. Poprosiliśmy mieszkańców, aby dokładnie określili, jakiego rodzaju urządzenia miałyby to być. Jak widać na poniższym wykresie, ankietowani w podobnej mierze wskazywali, że warto by zamontować wszystkie urządzenia. Największym zainteresowaniem cieszył się orbitrek (75 wskazań), ale żadne z pozostałych urządzeń nie uzyskało mniej niż 60 wskazań, co świadczy o fakcie, że każde z urządzeń jest dla mieszkańców wartościowe.


 
W trakcie realizacji konsultacji społecznych istotnym dla wielu osób tematem były elementy promujące gminę w samym centrum gminy, którym jest park im. Czosnowskich. Uczestnicy konsultacji wskazywali, że w parku mogłyby pojawić się tablice informująco-pormocyjne, gdzie zainteresowani znaleźli by przydatne informacje nt. Gminy Czosnów. Dlatego zwróciliśmy się z prośbą o wskazanie zakresu tematycznego takich tablic. Jak widać na poniższym wykresie, mieszkańcy są zainteresowani przede wszystkim elementami związanymi z turystyką (66 wskazań), zabytkami (60 wskazań) oraz najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce w Czosnowie (60 wskazań). O wiele rzadziej mieszkańcy wskazywali na środowisko naturalne gminy (23 wskazania) czy najnowsze wydarzenia historyczne (7 wskazań). 

24.09.2014r.
Miłosz Ukleja