O PROJEKCIE

Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują” realizowany jest przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie z gminami Bychawa i Czosnów.
 
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Zależy nam na tym, aby władze Czosnowa i Bychawy zasięgały opinii mieszkańców na ważne dla obywateli tematy w sposób właściwy i przyjazny.

W ramach projektu będziemy zachęcać mieszkańców gminy Czosnów i Bychawa, aby brali sprawy w swoje ręce, zainteresowali się sprawami lokalnymi oraz uczestniczyli w konsultacjach społecznych. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrazić swoją opinię dotyczącą zagospodarowania przestrzeni parku im. Czosnowskich przy Urzędzie Gminy Czosnów w Czosnowie oraz parku „za kościołem” przy ul. 11 Listopada w Bychawie.
 

PROJEKT DZIELI SIĘ NA ETAPY:

ETAP 1: DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ [XI 2013 – IV 2014]

 

Diagnoza społeczności lokalnej Bychawy
Diagnoza społeczności lokalnej Czosnowa

Przeprowadzona została diagnoza społeczności lokalnej Bychawy i Czosnowa w zakresie konsultacji społecznych, obejmująca analizę dokumentów strategicznych gmin, badania ankietowe z mieszkańcami oraz wywiady z przedstawicielami administracji samorządowej gminy i organizacji pozarządowych. Badania te posłużyły ustaleniu poziomu wiedzy i stopnia zainteresowania mieszkańców Bychawy i Czosnowa tematem konsultacji społecznych. Pozwoliły także określić zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne oraz ocenić dotychczasowe działania samorządu terytorialnego w zakresie włączania mieszkańców w sprawy lokalne.

 

ETAP 2: SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA I DORADZTWO [V – IX 2014]

 

W czerwcu oraz lipcu 2014 roku odbędą się szkolenia dla pracowników samorządowych Czosnowa i Bychawy oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z tych terenów. Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają w okresie trwania projektu wsparcie merytoryczne doradcy, które służyć będzie przygotowaniu do prowadzenia konsultacji społecznych.

 

ETAP 3: KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące zagospodarowania fragmentu przestrzeni parku
im. Czosnowskich i parku „za kościołem” [VII – X 2014]

Przedmiotem konsultacji społecznych jest fragment planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący wykorzystania przestrzeni parku im. Czosnowskich w Czosnowie oraz parku przy ul. 11 Listopada w Bychawie. Od maja do września 2014 roku mieszkańcy gminy Czosnów i Bychawy, poznają założenia konsultacji społecznych, będą mogli wziąć w nich udział i podzielić się swoimi opiniami, a dzięki temu – uzyskają wpływ na użyteczność, wygląd i charakter parku.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w oparciu o następujące metody:

 

ETAP 4: SEMINARIUM [XI 2014]

W listopadzie 2014 roku odbędzie się seminarium podsumowujące i upowszechniające efekty i dobre praktyki wypracowane podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu w Bychawie i Czosnowie. Celem seminarium będzie podzielenie się wnioskami z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, przedstawicielami władz oraz organizacji pozarządowych.